REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.RIDE4LESS.PL

1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia używane w Regulaminie z wielkiej litery rozumiemy następująco:

 1. a)  Ride4Less, R4, My – Projekt R4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

  Warszawie, pod adresem ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000754909, Regon 381651937, NIP 5223139588.

 2. b)  Regulamin – niniejszy regulamin

 3. c)  Serwis – strona internetowa Ride4Less pod adresem www.ride4less.pl wraz z

  podstronami w domenie *.ride4less.pl

 4. d)  Treści – wszelkie materiały, funkcjonalności i informacje udostępnione w Serwisie

 5. e)  Użytkownik, Ty – osoba korzystająca z Serwisu

2. WSTĘP

a) Regulamin określa warunki, na jakich udostępniamy Ci nieodpłatnie korzystanie z Serwisu, w tym z zawartych w nim Treści.

3. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. a)  Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia Regulaminu. W przypadku, gdy nie wyrażasz zgody na postanowienia Regulaminu, powinieneś niezwłocznie przerwać korzystanie z Serwisu.

 2. b)  Korzystanie z Serwisu nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania, rejestracji jak również podawania danych osobowych. Rejestracja i podanie danych osobowych są wymagane do założenia Konta.

 3. c)  Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania: I. urządzenia z dostępem do sieci Internet, II. poczty elektronicznej (i jej odbierania),

III. oprogramowania do odczytywania plików PDF,
IV. przeglądarek Internet Explorer 9, Mozilla Firefox 21.0 albo Google Chrome 34 (lub

ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies.
IV. Możesz korzystać z Serwisu, w tym z udostępnianych w nim Treści, wyłącznie na własny

użytek osobisty, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

4. TREŚĆ

 1. a)  Zamieszczamy w Serwisie i poddajemy aktualizacji, między innymi, następujące treści: I. ofertę samochodów możliwych do wynajęcia od Ride4Less;
  II. dane umożliwiające kontakt z nami;
  III. informacje dotyczące Ride4Less.

 2. b)  Treści mogą być zamieszczone w języku polskim lub w językach obcych. 3.

 3. c)  Prawa do wszelkich Treści udostępnionych przez Nas przysługują Ride4Less lub

  podmiotom współpracującym z Nami lub podmiotom, które zezwoliły Nam na umieszczenie tych Treści w Serwisie. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Ciebie jakichkolwiek praw ani licencji do tych Treści. Możesz wykorzystywać Treści jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy o dozwolonym użytku.

 4. d)  Zabronione jest dostarczanie przez Ciebie w związku z korzystaniem z Serwisu treści o charakterze bezprawnym, reklamowym lub komercyjnym.

 5. e)  Ride4Less może wprowadzać zmiany w Serwisie, w tym modyfikować Treści.

5. REKLAMACJE

 1. a)  Reklamacje na Nasze usługi możesz składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@r4less.pl.

 2. b)  Reklamacja powinna zawierać Twoje dane kontaktowe i opisanie przyczyny reklamacji.

 3. c)  Na reklamację odpowiemy w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

 4. d)  Odpowiedź na reklamację wyślemy na Twój adres zamieszkania, adres korespondencyjny

  lub na Twój adres e-mail.

6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. a)  Regulamin dostępny jest na stronach Serwisu.

 2. b)  Zastrzegamy sobie prawo do przerwy w dostępności Serwisu, w szczególności

  wynikających z prac modernizacyjnych i konserwacyjnych.

3. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo

polskie.