Kim jesteśmy

Adres naszej strony internetowej to: https://marcinstempien.com/ride

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasada ochrony prywatności

Administratorem danych osobowych jest Projekt R4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul.Smolna 4, 00-375 Warszawa, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, NIP: 5223139588, REGON: 381651937, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000754909 (zwana dalej „Administratorem”).

Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.

Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Osoby odwiedzające stronę internetową ride4less.pl mogą przeglądać treści umieszczone w serwisie bez udostępniania swoich danych osobowych.

Administrator dokłada szczególnej staranności dla ochrony praw i wolności osób, których dane przetwarza, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:
1) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
2) w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu”),
3) adekwatnie, stosownie oraz w sposób ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
4) prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”),
5) w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”),
6) w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (zwanym dalej „RODO”) w celu:

  • podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz zawarcia i wykonania umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • udzielania odpowiedzi użytkownikom Internetu na pytania związane z serwisem oraz jego funkcjonowaniem stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, niemożność korzystania w pełni z usług świadczonych przez Serwis lub niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie.

Użytkownik Forum nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

Administrator przetwarza również na zasadach określonych w niniejszej Polityce Prywatności dane osobowe udostępnione przez użytkowników portalu społecznościowego Facebook odwiedzających profil Administratora prowadzony w portalu społecznościowym Facebook pod adresem www.facebook.com/R4Less, którzy przekazali swoje dane za dobrowolnie wyrażoną zgodą w celach kontaktowych lub poprzedzających zawarcie umowy z Administratorem.

Dane te są przetwarzane wyłącznie:

  • w związku z prowadzeniem profilu Administratora na portalu społecznościowym Facebook, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest uzasadniony interes Administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający na promowaniu własnej marki;
  • w celu podjęcia działań na żądanie użytkownika portalu społecznościowego Facebook, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Dane podawane przez użytkowników wykorzystywane są jedynie do: podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy z Administratorem, do realizacji umowy zawartej, udzielania odpowiedzi na zadawane pytania oraz w celach
statystycznych.

Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego
następuje połączenie).

Za odrębnie wyrażonymi zgodami użytkowników serwisu, jego dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat usług Administratora. Użytkownik ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania
mu informacji handlowych.

Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu wynikającym z jego funkcji, tj. na przykład w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

Kontrola przetwarzania danych osobowych

Każdy użytkownik serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej ride4less.pl albo poprzez wysłanie na adres kontakt@r4less.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.

Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Udostępnianie danych osobowych

Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, to jest agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów
internetowych).

Do przekazania danych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak np. do Stanów Zjednoczonych Ameryki, może dochodzić tylko wtedy, gdy dany podmiot spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych np. na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku tzw. Privacy Shield (Tarcza Prywatności). Oznacza to, ze dane Użytkownika Forum mogą być przekazywane tylko takim podmiotom które przestrzegają zasad określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w ramach programów EU-US Privacy Shield Framework regulujących gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych odpowiednio z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu (np. odpowiedzi na pytanie, kontaktu handlowego), w którym zostały przesłane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

Informacja o plikach cookies

Serwis korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczka”), które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz w celach określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Postanowienia końcowe

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności. Dalsz korzystanie z serwisu oznacza, że użytkownik zna i akceptuje niniejszą Politykę prywatności i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

Wszelkie zmiany, które mogą zostać wprowadzone w niniejszej Polityce prywatności przyszłości, zostaną przekazane za pośrednictwem wyświetlanych na stronie internetowej komunikatów, korespondencji elektronicznej e-mail lub w inny uzgodniony z użytkownikami kanałów komunikacji. Administrator zaleca jednak okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności na wypadek wszelkich zmian, które mogły zostać
wprowadzone.

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od dnia 15 kwietnia 2019r.